Error message

Blessing Health Systemປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. [Name of covered entity] ບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນ ຫຼື ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍແຕກຕ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

Blessing Health System:

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການ ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພິການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ:

ນາຍພາສາໃບ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຮູບແບບອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວພິມໃຫຍ່, ເທັບບັນທຶກ, ຮູບແບບ ອິເລັກໂຕນິກທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຮູບແບບອື່ນໆ)

ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພາສາຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ:

ນາຍ​ພາ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາ​ະ​ສົມ

ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນໃນພາສາອື່ນ

               ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ J.R. Groves, Risk Management Coordinator

ຖ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ Blessing Health System ບໍ່ໃຫ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຈຳແນກໃນທາງອື່ນ ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກກັບ: J.R. Groves, Risk Management Coordinator, P.O. Box 7005, Quincy, Illinois, 62305, (217) 223-1200, JR.Groves@blessinghealthsystem.org. ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ແຟກຊ໌, ຫຼື ອີເມວ. ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບຄຳຮ້ອງທຸກ, J.R. Groves, Risk Management Coordinator ແມ່ນພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.  

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງທຸກດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ກັບທາງU.S. Department of Health and Human Services (ກະຊວງປະຊາສົງເຄາະແລະສຸຂະພາບຂອງສະຫະຣັ), Office for Civil Rights(ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເມືອງ),ໂດຍທາງອິເລັກໂຕນິກ ຜ່ານOffice for Civil Rights Complaint Portal,ຊຶ່ງມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,ຫຼື ໂດຍທາງໄປສະນີ ຫຼື ທາງໂທຣະສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ຟອມຄຳຮ້ອງທຸກມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.