Error message

Blessing Health System pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.  Blessing Health System ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

               Blessing Health System:

               • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

                               ○ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

               ○ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

               • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

                               ○ kvalifikovanih jezičkih tumača

                               ○ informacija napisanih na drugim jezicima

               Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte J.R. Groves, Risk Management Coordinator

Ako mislite da vam Blessing Health System nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: J.R. Groves, Risk Management Coordinator, P.O. Box 7005, Quincy, Illinois, 62305, (217) 223-1200, JR.Groves@blessinghealthsystem.org. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, J.R. Groves, Risk Management Coordinator je dostupan da vam pomogne.

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.